Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Viagra Reseptfri tab 50mg

348,00
ENPAC 4
Varenummer: 498195

VED KJØP AV VIAGRA MÅ DU FYLLE UT ET SKJEMA FØR DU FÅR GJENNOMFØRT KJØPET!


Når du har fått beskjed om at du er godkjent for kjøp, kan du legge varen i handlekurven som normalt.

Viagra Reseptfri

Til voksne menn med erektil dysfunksjon, som er manglende evne til å få eller opprettholde en ereksjon som er tilstrekkelig for tilfredsstillende seksuell aktivitet. Seksuell stimulering er nødvendig for effekt.

 

Dosering

Voksne: Anbefalt dose 1 tablett (50 mg) ca. 1 time før seksuell aktivitet. Høyest anbefalt dose er 1 tablett daglig. Pasienten må informeres om at sildenafil kanskje må tas en rekke ganger ved ulike anledninger (maks. 50 mg daglig) før han får en erigert penis tilfredsstillende for seksuell aktivitet. Pasienten rådes til å konsultere lege dersom dette, etter flere doseringsforsøk, ikke oppnås.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Clearance er redusert ved nedsatt leverfunksjon. Ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon bør lege konsulteres før bruk. Dose 25 mg kan være bedre egnet. Sikkerhet er ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, og bruk er kontraindisert. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Clearance er redusert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt), og lege bør konsulteres før bruk. Dose 25 mg kan være bedre egnet.Barn og ungdom <18 år: Ikke indisert. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig. Kombinasjon med andre legemidler: CYP 3A4-hemmere: Lege bør konsulteres før bruk. Dose 25 mg kan være bedre egnet. Alfablokkere: For å minimere potensialet for postural hypotensjon skal pasienten være stabil på alfablokker før oppstart av sildenafil. Pasienten rådes til å konsultere lege før bruk. Dose 25 mg kan være bedre egnet.
Administrering: Tas sammen med vann. Ved samtidig matinntak kan virkningen forsinkes.

 

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av NO-donorer (som amylnitritt) eller noen former for nitrat, pga. forsterket hypotensiv effekt. Samtidig bruk av ritonavir. Samtidig bruk av guanylatsyklasestimulatorer (f.eks. riociguat) pga. mulig symptomatisk hypotensjon. Bør ikke brukes hvis seksuell aktivitet ikke er tilrådelig, f.eks. ved alvorlig kardiovaskulær sykdom, som nylig (6 måneder) akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag, ustabil angina eller alvorlig hjertesvikt. Pasienten skal henvises til lege. Alvorlig nedsatt leverfunksjon, hypotensjon (blodtrykk <90/50 mm Hg), kjent medfødt degenerativ retinasykdom, som retinitis pigmentosa (et mindretall av disse pasientene har genetisk betinget forstyrrelse av netthinnens fosfodiesterase). Ved synstap på ett øye pga. non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION), uavhengig av om hendelsen er forbundet med tidligere bruk av PDE5-hemmer. Anatomisk deformitet av penis (som skjevstilling, kavernøs fibrose eller Peyronies sykdom). Ikke indisert til kvinner. Manglende erektil dysfunksjon. Menn <18 år.

 

Forsiktighetsregler

Erektil dysfunksjon kan knyttes til en rekke medvirkende tilstander, f.eks. hypertensjondiabetes mellitushyperkolesterolemi eller kardiovaskulær sykdom. Alle med erektil dysfunksjon bør konsultere lege innen 6 måneder for en klinisk gjennomgang av potensielt underliggende tilstander og risikofaktorer. Hvis symptomene ikke er forbedret etter sildenafilbruk ved flere anledninger, eller ved forverring, rådes pasienten til å konsultere lege. Kardiovaskulær risiko: Før behandlingsstart skal lege vurdere pasientens kardiovaskulære status pga. kardial risiko assosiert med seksuell aktivitet. Sildenafil er ikke anbefalt hos menn som ved lett eller moderat fysisk aktivitet (f.eks. rask gange i 20 minutter eller gå opp 2 etasjer), blir svært andpustne eller kjenner smerter i brystet. Kardiovaskulær risiko ved seksuell aktivitet anses å være lav ved gjennomgått revaskularisering med godt resultat (f.eks. via koronar bypassoperasjon, innføring av stent eller angioplastikk), ved asymptomatisk kontrollert hypertensjon og ved hjerteklaffefeil av mild grad. Pasienten kan være egnet for behandling, men bør konsultere lege før gjenopptak av seksuell aktivitet. Pasienter diagnostisert med følgende sykdommer bør konsultere lege før gjenopptak av seksuell aktivitet: Ukontrollert hypertensjon, moderat til alvorlig hjerteklaffefeil, dysfunksjon i venstre ventrikkel, obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati eller annen kardiomyopati eller signifikantearytmier. Sildenafil gir lett og forbigående blodtrykksreduksjon pga. vasodilatasjon. Økt følsomhet for vasodilatatorer inkluderer pasienter med venstre ventrikkel utløpsobstruksjon (f.eks. aortastenose) og sjeldne syndromer med multippel systematrofi manifestert som alvorlig svekket autonom kontroll av blodtrykket. Skal ikke brukes ved slike sykdommer uten at lege konsulteres. Sildenafil forsterker hypotensiv effekt av nitrater. Alvorlige kardiovaskulære hendelser, inkl. hjerteinfarkt, ustabil angina, plutselig hjertedød, ventrikulære arytmier, cerebrovaskulær blødning, transitorisk iskemisk attakk, hypertensjon oghypotensjon, er sett ved bruk. De fleste ved preeksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Mange hendelser inntraff under eller kort tid etter samleie, noen få rett etter bruk uten seksuell aktivitet. Priapisme: Ved tilstander som kan predisponere for priapisme (som sigdcelleanemimyelomatose eller leukemi) bør lege konsulteres før bruk. Langvarige ereksjoner og priapisme er sett. Ved ereksjon >4 timer bør lege oppsøkes umiddelbart. Hvis priapisme ikke behandles umiddelbart, kan det gi vevsskade i penis og permanent potenstap. Effekt på synet: Synsforstyrrelser og NAION er sett. Pasienter rådes til å seponere sildenafil og kontakte lege umiddelbart ved plutselige synsforstyrrelser. Effekt på blødningstendens: Studier med humane blodplater indikerer at sildenafil forsterker antiaggregerende effekt av natriumnitroprussid. Anbefales ikke ved tidligere blødningssykdom eller aktivt magesår pga. manglende sikkerhetsopplysninger. Skal kun brukes etter konsultasjon med lege. Nedsatt leverfunksjon: Se Dosering. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Laktose:Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Alkohol: Et stort alkoholinntak kan midlertidig svekke ereksjonsevnen og frarådes før seksuell aktivitet. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet og synsforstyrrelser er sett. Pasienten må gjøre seg kjent med reaksjonen på preparatet før bilkjøring og bruk av maskiner.

 

Se informasjon  på Felleskatalogen

Viagra Reseptfri

Til voksne menn med erektil dysfunksjon, som er manglende evne til å få eller opprettholde en ereksjon som er tilstrekkelig for tilfredsstillende seksuell aktivitet. Seksuell stimulering er nødvendig for effekt.

 

Dosering

Voksne: Anbefalt dose 1 tablett (50 mg) ca. 1 time før seksuell aktivitet. Høyest anbefalt dose er 1 tablett daglig. Pasienten må informeres om at sildenafil kanskje må tas en rekke ganger ved ulike anledninger (maks. 50 mg daglig) før han får en erigert penis tilfredsstillende for seksuell aktivitet. Pasienten rådes til å konsultere lege dersom dette, etter flere doseringsforsøk, ikke oppnås.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Clearance er redusert ved nedsatt leverfunksjon. Ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon bør lege konsulteres før bruk. Dose 25 mg kan være bedre egnet. Sikkerhet er ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, og bruk er kontraindisert. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Clearance er redusert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt), og lege bør konsulteres før bruk. Dose 25 mg kan være bedre egnet.Barn og ungdom <18 år: Ikke indisert. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig. Kombinasjon med andre legemidler: CYP 3A4-hemmere: Lege bør konsulteres før bruk. Dose 25 mg kan være bedre egnet. Alfablokkere: For å minimere potensialet for postural hypotensjon skal pasienten være stabil på alfablokker før oppstart av sildenafil. Pasienten rådes til å konsultere lege før bruk. Dose 25 mg kan være bedre egnet.
Administrering: Tas sammen med vann. Ved samtidig matinntak kan virkningen forsinkes.

 

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av NO-donorer (som amylnitritt) eller noen former for nitrat, pga. forsterket hypotensiv effekt. Samtidig bruk av ritonavir. Samtidig bruk av guanylatsyklasestimulatorer (f.eks. riociguat) pga. mulig symptomatisk hypotensjon. Bør ikke brukes hvis seksuell aktivitet ikke er tilrådelig, f.eks. ved alvorlig kardiovaskulær sykdom, som nylig (6 måneder) akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag, ustabil angina eller alvorlig hjertesvikt. Pasienten skal henvises til lege. Alvorlig nedsatt leverfunksjon, hypotensjon (blodtrykk <90/50 mm Hg), kjent medfødt degenerativ retinasykdom, som retinitis pigmentosa (et mindretall av disse pasientene har genetisk betinget forstyrrelse av netthinnens fosfodiesterase). Ved synstap på ett øye pga. non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION), uavhengig av om hendelsen er forbundet med tidligere bruk av PDE5-hemmer. Anatomisk deformitet av penis (som skjevstilling, kavernøs fibrose eller Peyronies sykdom). Ikke indisert til kvinner. Manglende erektil dysfunksjon. Menn <18 år.

 

Forsiktighetsregler

Erektil dysfunksjon kan knyttes til en rekke medvirkende tilstander, f.eks. hypertensjondiabetes mellitushyperkolesterolemi eller kardiovaskulær sykdom. Alle med erektil dysfunksjon bør konsultere lege innen 6 måneder for en klinisk gjennomgang av potensielt underliggende tilstander og risikofaktorer. Hvis symptomene ikke er forbedret etter sildenafilbruk ved flere anledninger, eller ved forverring, rådes pasienten til å konsultere lege. Kardiovaskulær risiko: Før behandlingsstart skal lege vurdere pasientens kardiovaskulære status pga. kardial risiko assosiert med seksuell aktivitet. Sildenafil er ikke anbefalt hos menn som ved lett eller moderat fysisk aktivitet (f.eks. rask gange i 20 minutter eller gå opp 2 etasjer), blir svært andpustne eller kjenner smerter i brystet. Kardiovaskulær risiko ved seksuell aktivitet anses å være lav ved gjennomgått revaskularisering med godt resultat (f.eks. via koronar bypassoperasjon, innføring av stent eller angioplastikk), ved asymptomatisk kontrollert hypertensjon og ved hjerteklaffefeil av mild grad. Pasienten kan være egnet for behandling, men bør konsultere lege før gjenopptak av seksuell aktivitet. Pasienter diagnostisert med følgende sykdommer bør konsultere lege før gjenopptak av seksuell aktivitet: Ukontrollert hypertensjon, moderat til alvorlig hjerteklaffefeil, dysfunksjon i venstre ventrikkel, obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati eller annen kardiomyopati eller signifikantearytmier. Sildenafil gir lett og forbigående blodtrykksreduksjon pga. vasodilatasjon. Økt følsomhet for vasodilatatorer inkluderer pasienter med venstre ventrikkel utløpsobstruksjon (f.eks. aortastenose) og sjeldne syndromer med multippel systematrofi manifestert som alvorlig svekket autonom kontroll av blodtrykket. Skal ikke brukes ved slike sykdommer uten at lege konsulteres. Sildenafil forsterker hypotensiv effekt av nitrater. Alvorlige kardiovaskulære hendelser, inkl. hjerteinfarkt, ustabil angina, plutselig hjertedød, ventrikulære arytmier, cerebrovaskulær blødning, transitorisk iskemisk attakk, hypertensjon oghypotensjon, er sett ved bruk. De fleste ved preeksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Mange hendelser inntraff under eller kort tid etter samleie, noen få rett etter bruk uten seksuell aktivitet. Priapisme: Ved tilstander som kan predisponere for priapisme (som sigdcelleanemimyelomatose eller leukemi) bør lege konsulteres før bruk. Langvarige ereksjoner og priapisme er sett. Ved ereksjon >4 timer bør lege oppsøkes umiddelbart. Hvis priapisme ikke behandles umiddelbart, kan det gi vevsskade i penis og permanent potenstap. Effekt på synet: Synsforstyrrelser og NAION er sett. Pasienter rådes til å seponere sildenafil og kontakte lege umiddelbart ved plutselige synsforstyrrelser. Effekt på blødningstendens: Studier med humane blodplater indikerer at sildenafil forsterker antiaggregerende effekt av natriumnitroprussid. Anbefales ikke ved tidligere blødningssykdom eller aktivt magesår pga. manglende sikkerhetsopplysninger. Skal kun brukes etter konsultasjon med lege. Nedsatt leverfunksjon: Se Dosering. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Laktose:Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Alkohol: Et stort alkoholinntak kan midlertidig svekke ereksjonsevnen og frarådes før seksuell aktivitet. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet og synsforstyrrelser er sett. Pasienten må gjøre seg kjent med reaksjonen på preparatet før bilkjøring og bruk av maskiner.

 

Se informasjon  på Felleskatalogen

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Recrea Forte Liniment 5%

263,00
60 ML

Viagra Reseptfri tabletter 50mg

648,00
ENPAC 8 | Viagra reseptfri 50 mg

Trykk på produktet for å kjøpe

Medisinsk munnbind med strikk Type 2 R

17,00 29,00
Medisinsk munnbind, Tre-lags, stk 10